Pasbekeerde en oordeel duivel

1 Tim. 3:6 spreekt over een ‘nieuweling’ (SV) of ‘pasbekeerde’ (HSV, Telos en NBG) die in/onder het oordeel des duivels zou vallen als hij hoogmoedig/opgeblazen zou worden. De Telos vertaling zegt letterlijk: ‘in [hetzelfde] oordeel als de duivel valt’ Hoe kan dit een bekeerde, ook al is hij pasbekeerd en hoogmoedig, overkomen?


Bevrijdingspastoraat, demonen

Wat denkt u van bevrijdingspastoraat? Ik doel hier met name op het laten verbreken van het voorgeslacht (naar Ex. 20:5 en Deut. 5:9) en voor mensen bidden die 'bezet' zijn door bijv. een demon. Men hanteert vaak als Bijbelse basis, dat wij ook wonderen en tekenen zullen doen, echter men vergeet dat dit krachten van de komende eeuw zijn. Natuurlijk geloof ik dat God ook nu mensen kan bevrijden/genezen.


Na bekering toch verloren?

Wat is de betekenis van Hebr. 10:26 en 27 en aan wie is dit specifiek geschreven? Het lijkt hier net of je na je bekering toch weer verloren kunt gaan (ik weet dat dit niet zo is).


Muziek in de kerk?

U heeft eens geschreven over het huis van God, de kerk, en dat daar geen muziek in mag zijn, ook geen orgel, etc. U haalde daarvoor argumenten uit het OT aan. O.a. dat alleen een priester het Heilige der Heilige mocht betreden en dat het daar stil moest zijn. Kun je dit Heilige der Heilige vergelijken met een kerk van nu? En zijn er in het NT aanwijzingen/argumenten dat heden ten dage ook geen muziek in Gods huis mag zijn?


1 of 2 maal kraaien?

In Markus 14: 30 lijkt het of er wat anders gezegd wordt over de verloochening door Petrus en dan doel ik op de haan die 1 of 2 keer kraait. Mattheus, Lukas en Johannes spreken over eerst 3 maal verloochening en dan de haan die kraait. Markus over de eerste verloochening (14:68) en dan de haan die voor de eerste maal kraait en dan in vers 72 kraait de haan voor de tweede maal na de derde verloochening.


Vrouw en kleding

Kunt u alleen nog zeggen hoe dat zit met die kledingvoorschriften die Reformatorische christenen hanteren? Ik begrijp best dat een vrouw geen mannenkleding mag dragen en andersom. Meisjes dragen ook geen lange broek naar de kerk. Maar geldt dat nu, onder het Nieuwe Verbond ook, of is het wettisch? En is er misschien een Bijbeltekst die dat onderschrijft?


Grote verdrukking, alsnog bekering mogelijk?

Als wij gelovigen zijn opgenomen en er blijven mensen achter, hebben deze mensen nog een kans om zich te bekeren? Ik doel hierbij niet op het gelovig overblijfsel uit Israël, maar bijv. iemand die van het evangelie gehoord heeft maar het tot dan toe afgewezen heeft. Kan je dit uit de Bijbel halen?


Behouden of toch niet?

Onlangs heb ik een jongedame leren kennen die uit een Geref. (bevindelijke) gemeente komt. Zij vroeg aan mij hoe zij nu zeker kon zijn van haar behoud. Want u weet ook, dat in deze kringen veel mensen niet zeker zijn van hun behoud.


Beloningen en kronen?

De bijbel spreekt over zogenaamde beloningen, kronen genoemd, die christenen hier op aarde kunnen verdienen. In het boekje: 'Voor eeuwig behouden' van dr. H.A. Ironside las ik dat het er vijf zijn:


Tienden geven?

Sinds kort geef ik tien procent van mijn bruto-inkomen weg aan de kerk, goede doelen etc. Voorheen deed ik dit eigenlijk niet zo precies, (ook uit onwetendheid), nu doe ik het met plezier. Nu heeft mijn broer laatst een boek gelezen van iemand die daarnaar onderzoek gedaan heeft. Deze man zegt, dat die bewuste tien procent alleen voor de kerk bestemd moet zijn, en dat overige giften gezien moet worden als een offer.


Dwaze en wijze maagden

Mijn vraag gaat over de wijze en dwaze maagden. Ik weet van u dat dit o.a. betekent dat wij christenen altijd waakzaam moeten zijn en anderen aansporen om dit ook te zijn. Ook dmv evangelisatie. Verder weet ik dat de wijze meisjes de dwaze eerder wakker konden maken en dat ook de dwaze eerder wakker konden worden om olie te kopen.


Ark groot genoeg?

Ongelovigen kunnen zich niet voorstellen hoe de enorme aantallen dieren en planten in de ark van Noach konden, gezien de afmetingen van de ark. Ik weet dat God hierin voorzien heeft. Wat zijn bijbelse argumenten om dit aan ongelovigen uit te leggen?


Doden soms geoorloofd?

In de bijbel staat: 'Gij zult niet doden'. Is dit wel geoorloofd in oorlogssituaties (militairen) en bijv. in een zeer bedreigende situatie? (als je zelf met de dood bedreigd wordt).


Incest?

Is er sprake van een soort 'incest' in het boek Genesis? Incest in deze tijd is een zonde. Hadden de kinderen van Adam en Eva gemeenschap met elkaar/hun moeder om zo een vrouw/man tot zich te kunnen nemen? Dit is toch ook een vorm van incest?


Conflict Bijbel en wetenschap?

Omdat ik bijna dagelijks word geconfronteerd met het christelijke geloof o.a. de hobby van mijn echtgenote en zoons, zit ik met een aantal vragen daarover waarop zij geen afdoende antwoord weten. Bijna alles wat in de Bijbel staat is in volkomen tegenstelling met wat in de wetenschap en de natuur bewezen is.


Verstandelijke handicap en behoudenis

Om behouden te worden moeten wij een keuze voor de Heer maken. Er zijn ook mensen die geen keuze kunnen maken omdat ze bijvoorbeeld een verstandelijk handicap hebben. Zijn deze mensen behouden ondanks dat ze zondigen?


Uit genade zalig!

In Efeze 2:8 staat: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Mogen we uit deze tekst concluderen dat het aan God is wie wel en wie niet mag geloven?


Wie was Melchizedek?

Ik las Genesis 14 en 15 en Hebreeen 7. In de voetnoten stonden een aantal theorieen over wie Melchizedek was of is (van priester tot aan een voorverschijning van Jezus Christus zelf?!). Wat kunt u van hem zeggen?


Opname uitgebreid toegelicht

Wilt u de zogenaamde 'opname' toelichten? Een uitspraak van de Heere, die zij nog niet kenden. (1 Thessalonika) 4:13 ‘Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, aangaande degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben’.


Waarom is God zo ver weg?

De afgelopen maanden zijn voor mij erg moeilijk geweest gezien de situatie met mijn zoon. Ik ben zielsgelukkig met het wonderlijke herstel van mijn zoon maar de hele situatie heeft mij veel dieper geraakt dan dat ik dacht. Het lijkt of mijn leven op een keerpunt staat maar ik weet absoluut niet waar ik heen moet.


Geestelijk inzicht?

Je hebt me gevraagd, je een aantal Schriftplaatsen te geven, waar God ons als het ware leert hoe we Zijn Woord kunnen verstaan. Zonder te pretenderen, dat ik een volledig antwoord kan geven, kan ik je op het volgende wijzen:


Geen genade in OT?

God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. God is de onveranderlijke. In het Oude testament werd men volgens de wetten die Mozes op Horeb van God gekregen had, gestenigd als men gezondigd had. In het Nieuwe Testament wordt er van genade gesproken als men gezondigd heeft. Waarom was er toen geen genade voor zondaren en nu wel?


God en de ellende in de wereld

Als er een God is….. De opmerking “als er een God is, waarom is er dan zoveel onrecht en ellende in de wereld?” zal wel even oud zijn als het ontkennen dat er een God is. Soms worden iets andere woorden gebruikt: “als God liefde is, hoe kan Hij dan dit en dat allemaal toelaten?”


Waarom laat God het kwade toe?

Veel mensen (ook christenen) vragen zich af waarom er zo’n lange weg van toch ook ongelofelijk veel leed nodig is om uiteindelijk in de hemel te komen wat natuurlijk een beloning is die welk leed dan ook oneindig maal vergoedt. Atheïsten zeggen dat onze God dan wel wreed moet zijn als hij dit alles van te voren wist, kon hij dan niet direct de situatie van een hemel scheppen zonder al die tussenliggende ellende?


Waarom alleen geloof?

Alleen geloof is de weg naar eeuwig leven, werken van de mens zijn niet bepalend (komen natuurlijk wel voort uit geloof), hoe staat het dan met mensen die naar aardse maatstaven een zeer goed leven lijden en ongelofelijke naastenliefde uitdragen, veel meer dan menig christen?


De opname en leeftijd kinderen

Vraag 2: De gelovigen worden voor de grote verdrukking opgenomen van deze aarde, maar stel dat dat nu gebeurt, hoe staat het dan met kinderen van gelovige ouders, met name doel ik op de leeftijdsgrens waar boven kinderen geacht worden zelf hun keuze tussen wel of niet geloven te hebben gemaakt?


Het is maar waar je wieg staat

De bijbel is het enige juiste woord van God, Christus de enige weg naar God, maar mensen die wonen in gebieden waar om wat voor reden dan ook nooit over ons geloof wordt gesproken maken zo toch geen eerlijke kans? (Moslimlanden, derdewereld landen enz.) En zelfs als ze wel wat horen heeft een moslim bv heel wat meer moed nodig om daadwerkelijk van geloof te veranderen, u weet ongetwijfeld wat ik bedoel.


Christen toch een zondaar?

Ik heb een stukje van u gelezen waarin u stelt dat het onterecht is om een christen een zondaar te noemen. Nu las ik in 1 Joh. 3:4 e.v. een aantal teksten die mij enigszins verwarde. Met name doel ik op de volgende verzen:4, 6, 8 en 9 Kunt u deze teksten en uw opmerking over zondigen/zondaar zijn toelichten?


Wanneer is de Here in het midden?

Ik heb van u ooit eens ergens gelezen dat Mat. 18: 20 alleen geldt in de gemeente, maar is God niet altijd in ons midden? Wat wordt er in dit vers precies mee bedoelt?


Prediking aan geesten en doden?

1 Petrus 3: 19 Christus werd levend gemaakt naar de geest en predikte toen aan de geesten in de gevangenis. 1 Petrus 4: 6 Aan doden is het evangelie gebracht Hebben de beide tekstgedeelten met elkaar te maken? Wie zijn deze doden/geesten en wanneer werd aan hen gepredikt?


Verschillen in eeuwig oordeel?

In Mattheus 11:20-30 praat Jezus over de dag van het grote oordeel en dat die dag voor de daar genoemde steden verschillend zal uitpakken. Wat bedoelde Hij met die verschillen?


Wat betekende de doop van Johannes?

Ik heb een vraag over het werk van Johannes de Doper: Hij doopte de mensen onder belijdenis van hun zonden ( Mat. 3: 6) en was Elia die moest komen om de weg des Heren te bereiden en zijn paden recht te maken. We lezen ook dat Paulus deze "bekeerlingen " tegenkwam in Efeze maar dat zij nog niet van Christus Jezus gehoord hadden. Daar moeten er dus meer van geweest zijn.


Geld, rijkdom en de Bijbel

Kunt u toelichten hoe je als christen om moet gaan met geld (verdienen) en rijkdom? Geld en goed. Geld verdienen door goed werken. Geld en goed worden niet altijd door hard werken verkregen. Men kan ook door erven geld verkrijgen. Maar wat het werken aangaat, Daarover zegt ons de Schrift het een en ander in de brief aan de Kolossers:


Genesis 1:1 en 1:2, Hiaat-Theorie

Ik heb uw boek "De Wording" met veel intresse gelezen en bestudeerd. Ik zou zeggen dat het een monument geworden is, werkelijk prachtig! U geeft een aantal argumenten waarom Genesis 1:1 een aparte scheppingsdaad kan vermelden (blz. 18-19). Deze zijn mij duidelijk en lijken me ook erg plausibel.


Grote verdrukking, verschillende groepen

k heb uw boek "De Openbaring" nu enkele malen goed gelezen en heb nog de volgende vragen: U noemt 2 groepen die heersen met Christus n.a.v. 20: 4-6. Dat is allemaal duidelijk. Maar er zijn ook nog de schapen aan zijn rechterzijde van de Heer. Hoe gaan zij door die duizendjarige periode heen tot in de eeuwige toestand als zij geen verheerlijkt lichaam hebben?


De wet, wel of niet voor ons?

Hoe kan je als christen , nu levend onder de genade en niet meer onder de wet en het OT lezend nu weten wat nog wel en niet voor ons in deze dagen geldt? Zo lezen we bv. in Leviticus 19: 26 e.v. dat we niet aan waarzeggerij moeten doen, lijkt me duidelijk. Maar mogen we ook de rand van ons hoofdhaar niet meer rond afsnijden?


Welke Bijbelvertaling?

Mijn vraag is eigenlijk simpel (maar ik wilde u toch nog even op deze manier bedanken): wat is nu de juiste vertaling om te lezen, u gebruikt in uw boeken ook verschillende vertalingen, of is er voor elk doel een andere betere vertaling (gewoon lezen, studie enz.)? Het probleem is dat ik moeite heb met sommige gedeelten uit de staten vertaling, taalgebruik wat me onbekend is bv., is er een alternatief?


Demon in christen?

In Het Zoeklicht nr 10/2005, schrijft Ds. Niemeijer, dat in een christen een demon niet woonachtig kan zijn. Immers waar Christus is, moet de duisternis wijken. Dit kan ik me voorstellen en vind ik ook logisch. Echter, er zijn christenen en ook bevrijdingspastoraten (waar ik zelf enige tijd aan heb deelgenomen) die zeggen dat een gelovige wel degelijk bezeten kan zijn door een demon.