Copyright

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht ©. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud hebt u echter geen toestemming nodig van de rechthebbende (erfgenamen van wijlen de heer J.Ph. Buddingh - voor zover het delen betreft door hem geschreven of gecomponeerd) op voorwaarde dat deze handelingen niet verricht worden met een commercieel oogmerk.

Het vrijelijk gebruik en doorgeven van alle (delen van) inhoud is dus toegestaan voor privégebruik, in huiselijke- of kerkelijke kring of voor (bijbel)studiedoeleinden teneinde de verspreiding te bevorderen.

Hetzelfde geldt eveneens voor de MP3 bestanden (met toestemming van HSV maar mogen expliciet niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden). Fotomateriaal kan op verzoek gebruikt worden voor niet commerciële en evangelische doeleinden - zonder winstoogmerk.