Geestelijk inzicht?

Je hebt me gevraagd, je een aantal Schriftplaatsen te geven, waar God ons als het ware leert hoe we Zijn Woord kunnen verstaan.
Zonder te pretenderen, dat ik een volledig antwoord kan geven, kan ik je op het volgende wijzen:

1) Er is één Woord van God, de Bijbel, door Jezus Christus die zelf de waarachtige God en het eeuwige leven is, als het onkreukbare Woord Gods voorgesteld. Wie daarnaast een door mensen opgesteld geschrift als gezaghebbend aanvaardt, zal door de vergissingen of fouten in het menselijk geschrift de Bijbel met verkeerde vooronderstellingen lezen en verhinderd worden het door God bedoelde inzicht te krijgen.  
Voorbeelden: De gedachte dat de gemeente een voortzetting van Israël is, de gedachte dat God in soevereiniteit bepaald heeft aan wie Hij geloof zal geven.
Kort gezegd, men behoort te zeggen “Alleen de Bijbel”, maar zegt telkens “Schrift en Belijdenis”.

2) De Here heeft in Lukas 8 gesproken over het zaaien van het Woord en in vers 18 gezegd “zie dan toe hoe gij hoort”. 
Hij vertelde: 
5 Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.
6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.
7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.
8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort.
 
En Hij gaf de verklaring als volgt:
11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.
12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.
13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.
14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.
15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

We zien, dat het Woord ingang kan vinden afhankelijk van de toestand van de bodem. Wie zich openstelt voor boze invloeden, laat het Woord aan zich voorbijgaan.
Wie in hun hart een steenbodem hebben, zullen luchthartig amen zeggen, maar de gehoorde prediking geen kans geven vrucht te dragen.
Wie als “tussen de dorens”  zijn, stellen zich open voor de vele, vaak niet eens zondige dingen, die onze tijd, onze kracht en ons hart in beslag nemen, zodat het Woord weinig of geen aandacht krijgt. 
Samengevat: Geen lust, geen tijd, geen mogelijkheid, behalve voor hetgeen van dit leven is. 
Het zaad van het Woord is wel goed, maar hoe is het met de hoorder gesteld?

3 Tenslotte, wie hoog van zichzelf denkt en meent de wijsheid te bezitten, benadert het Woord op een hoogte waar het niet ligt, want God gaf het manna op de grond.

Ik hoop dat dit je voldoende stof tot overdenken geeft.


Groet van Buddingh.