J. Ph. Buddingh

De heer J. Ph. Buddingh werd geboren in 1927 in een gezin met gelovige ouders. Zijn vader viel op omdat hij, wanneer hij maar kon, de Bijbel las en bestudeerde. Hij zei daarover: "Ik heb van hen niet alleen het evangelie gehoord, maar het in de crisisjaren voor 1940 en ook tijdens de oorlog van 1940-1945 gezien'.

De diepe overtuiging van de waarheid van de Bijbel die zijn ouders hadden heeft Joop Buddingh dan ook van kindsaf meegekregen. Zijn hele leven heeft hij de Bijbel gelezen en bestudeert en zijn overtuiging dat de Bijbel het waarachtige Woord van God is is in de loop van zijn leven alleen maar toegenomen. Daarbij wilde hij slechts 1 boek laten spreken: de Bijbel. Slechts Eén mag voor het voetlicht komen: Hij die zelf het licht der wereld is, Jezus Christus, de zoon van God, de Verlosser!

Waarom schreef en publiceerde de auteur beschouwingen van gehele bijbelboeken en wat zijn hierbij zijn overwegingen geweest?

Het was zijn overtuiging, dat het Woord van God, de Bijbel, het geestelijke voedsel voor een christen is. Er worden gelukkig veel goede artikelen over allerlei onderwerpen geschreven en men blijkt aan kleine artikelen de voorkeur te geven boven volledige verhandelingen over een bijbelboek. Zonder het nut van die artikelen te ontkennen wees hij er op, dat het begrijpen van een bijbelboek van groter belang is. 

Velen lezen allerlei, maar bestuderen de Bijbel niet. In Matheus 22:29 heeft de Here Jezus gezegd "gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet". En inderdaad zijn veel dwalingen ontstaan doordat men de Bijbel niet kent en raadpleegt. Dikwijls wordt een tekst geciteerd zonder te begrijpen waarover de passage, waarin die tekst voorkomt, handelt.De Joden in Berea worden in Handelingen 17:11 edeler genoemd dan die in Thessalonika, omdat zij "dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen (het gepredikte woord) zo waren". Joodse mensen bestuderen meer de talmoed dan de Bijbel; Rooms Katholieken kennen naast de Schrift (die weinigen lezen) de gezaghebbende kerkleer enzovoort; Protestanten kennen naast de Bijbel de belijdenisgeschriften en achten die gezaghebbend.

Bij alle groeperingen is het gevolg, dat de Bijbel te weinig gelezen en gekend wordt en dat de dwalingen die in hun eigen geschriften voorkomen, van geslacht op geslacht worden overgenomen.Luther heeft terecht gezegd "Sola Scriptura". Helaas hebben velen toch toegevoegd.

Anderen verwaarlozen gehele delen van de Schrift, met name van het Oude Testament. Zij beseffen niet, dat het die Schriften zijn, die van Jezus Christus getuigen en waaruit Hij zijn discipelen heeft onderwezen (Lukas 24:27), en evenmin, dat "deze dingen Israel overkomen zijn ons tot voorbeeld". Nog minder beseft men, dat ook het Oude Testament in zinnebeelden spreekt, zelfs in historische geschiedenissen (zie Galaten 4:24).

Waarde lezer, de auteur heeft altijd gehoopt, dat velen gaan beseffen hoezeer zij zichzelf geestelijk tekort doen als zij de Schrift niet ijverig onderzoeken en terugkeren tot het Woord Gods, de ijver om dat te onderzoeken en het gebed om licht van boven.

De heer J.Ph. Buddingh is op 26 november 2012 door zijn Heer thuisgehaald.

          

Schilderij gemaakt door J. Ph. Buddingh