Diversen: De wederkomst van Jezus

De woorden, waarmee de Heer Jezus de Bijbel in het laatste hoofdstuk van de Openbaring heeft afgesloten, luiden als volgt: “Ja, Ik kom spoedig”. Daarop volgen nog het antwoord: “Amen. Kom Heer Jezus”, en een groet, maar dat zijn geen uitspraken Gods. “Ik kom spoedig”, heeft de Heer beloofd.


Diversen: Huwelijk, overspel en scheiding

Om te begrijpen wat het huwelijk naar Gods wil is en afbeeldt, en waarom God de echtscheiding haat, moeten we naar het begin van het huwen kijken. Het is door God zelf ingesteld voor onze eerste voorouders, Adam en Eva. 18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.


Diversen: Volharden tot het einde

Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat heeft de Heere Jezus gezegd in zijn rede over "de laatste dingen" en is opgetekend in Mattheus 24:13 en Markus 13:13. Over welke tijd sprak Hij? De aanleiding om over die laatste dingen te spreken was een vraag van de discipelen:


Diversen: Waar blijft dat Koninkrijk?

Volgens voormalig bisschop Bluyssen heeft Gerard Reve de biddende vraag gesteld: "Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?" Op die vraag van Reve wil ik even ingaan. En daar Reve God als zijn buurman aanspreekt, spreek ik Reve ook maar rechtstreeks aan. Want, mijnheer Reve, u weet toch wel, dat de bedoelde Koning lang geleden inderdaad gekomen is?


Diversen: Zonde en Zonden

Er is een verschil tussen "zonde" en "zonden". Het is hetzelfde verschil als dat tussen een wilde appelboom en zijn vruchten. De daden of werken van de zondige mens, al wat hij bedenkt, spreekt en doet, zijn zondig. "Zij hebben allen gezondigd" zegt de Schrift in Romeinen 3:23. Ieder mens wordt dus door "zonden" gekenmerkt.


Diversen: Zeven gelijkenissen – zeven geheimen.

In Mattheus 13 zijn de zeven gelijkenissen opgetekend, die de Heer Jezus over het koninkrijk der hemelen heeft uitgesproken. Zijn discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? 11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.


Diversen: Waarom laat God het toe?

Als er een God is….. De opmerking “als er een God is, waarom is er dan zoveel onrecht en ellende in de wereld?” zal wel even oud zijn als het ontkennen dat er een God is. Soms worden iets andere woorden gebruikt: “als God liefde is, hoe kan Hij dan dit en dat allemaal toelaten?”


Diversen: Mag de Here ook wat zeggen?

Op 24 Februari is er een debat geweest van Professor Herman Philipse met enige filosofen en theologen. Genoemd werden Professor René van Woudenberg, Alvin Plantinga, Richard Swinburne en Professor Marcel Sarot. Professor René van Woudenberg betoogde, dat niet kan worden betoogd dat er geen God is.


Diversen: Het boek Esther

Het raadsel van het boek Esther. Dat is het bijbelboek, waarin God met geen enkele naam wordt genoemd, waarom in Israël de souvenirs die een verkleinde imitatie van een Joodse boekrol zijn, het boek Esther in het Hebreeuws bevatten. Je zou kunnen zeggen, dat God zich in dat boek verborgen houdt.


Diversen: De Openbaring van Johannes.

Het is het laatste boek van de Bijbel. Het eerste boek, Genesis, begint met het begin, de schepping. Dit laatste boek eindigt met het einde, de komst van Christus en het rijk Gods. Om teleurstelling te voorkomen het volgende: het is meestal moeilijk het einde van een boek te begrijpen, als we het voorgaande niet kennen.


Diversen: Naaman, de melaatse Syriër

Naäman was legeroverste in Syrië en werd zeer gewaardeerd omdat hij de Syriërs naar de overwinning had geleid. Zijn naam betekent knap of vriendelijk, misschien mogen we zeggen “de aantrekkelijke”. Zijn naam kwam met zijn positie en populariteit goed overeen. Die man was te benijden, althans dat leek zo. Maar hij liep met de dood in de schoenen, want hij was melaats. Zijn verhaal vinden we in 2 Koningen 5.


Diversen: Toen Jona in de walvis zat

Prediken tegen Nineve? Het oordeel aankondigen? Dan wilde de Heere de mensen dus waarschuwen, opdat ze zich zouden bekeren en Hij niet hoefde te oordelen. Dat was niet naar de zin van Jona. Die lui deugden immers niet. Laat ze maar geoordeeld worden. En Jona keerde om, naar Tarsis.


Diversen: Gods wil en weg in ziekte en genezing

Nadat de zonde in de wereld gekomen was, heeft God de eerste mensen uit de hof van Eden weggezonden. Dat leek een ramp. De bomen in die hof waren schitterend om te zien en de vruchten waren heel goed om te eten. Bovendien was er de boom des levens. Had God de mensen maar in die hof gelaten.


Diversen: Het Evangelie van Paulus

Als ik mij niet vergis, komt in de Bijbel drie maal de uitdrukking "mijn evangelie" voor en die drie maal vinden we in de geschrif-ten van Paulus: Romeinen 2:16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie. Romeinen 16:25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie


Diversen: Godsdienst en geweld

In de verschillende conflicten van de laatste jaren en zeker in het tragische gebeuren op 11 September hebben godsdienstige overtuigingen een grote rol gespeeld. Dat heeft sommigen er toe gebracht alle godsdienst als een bron van geweld te veroorde-len. Anderen zijn gaan zoeken naar antwoorden en oplossingen, die hun godsdienst kunnen vrijwaren voor bovengenoemde beschuldigingen.