Conflict Bijbel en wetenschap?

Omdat ik bijna dagelijks word geconfronteerd met het Christelijk geloof o.a. de hobby van mijn echtgenote en zoons, zit ik met een aantal vragen daarover waarop zij geen afdoende antwoord weten. 

Bijna alles wat in de Bijbel staat is in volkomen tegenstelling met wat in de wetenschap en de natuur bewezen is.

Het Oude Testament is ong. 5000 jaar geleden geschreven in een heel andere wereld als de onze. Alles moest toen verklaard worden zonder dat er sprake was van wetenschap. Kan het nog in deze tijd, het Oude Testament?

B.v.: God schiep de aarde in 6 dagen, vooruit maar, maar Hij schiep de zon pas op de 4e dag.

Voor er een zon is kan er toch geen sprake van dagen zijn?

Noach heeft een paar honderd jaar over het bouwen van zijn ark gedaan zonder Black en Dekker. Hoe zit dat met die extreem hoge leeftijden van de Aartsvaders en hun bovennatuurlijke conditie?

Iedere arts kan u vertellen dat de maag in de beste conditie maar 120 jaar mee gaat om over andere organen maar te zwijgen.

Is hier geen sprake van Maanjaren? Hadden ze in die tijd wel een jaartelling?

Even iets over het Nieuwe Testament.

Jezus werd geboren uit de Maagd MariaOok zonder dat er gemeenschap heeft plaatsgehad kon Maria geen maagd zijn omdat het maagdenvlies bij de geboorte ook gebroken zou zijn. Daar hoef je geen ginecoloog voor te zijn.

Dit is maar een greep uit, voor mij, raadselachtige zaken uit de Bijbel. Er zullen best wonderen gebeurd zijn maar het moet wel tenminste een beetje geloofwaardig zijn.

Kan ik ook Christen zijn zonder in al die dingen te moeten geloven?

Mag ik twijfelen?

Dan nog even iets over de tsunami van vorig jaar december.

In verschillende artikelen door dominees en predikanten geschreven stond dat dit natuurgeweld een straf van God was voor onze zonden. Duizenden onschuldige mensen, waaronder heel veel kinderen, zijn omgekomen of hun geliefden kwijt geraakt.

De opmerkingen van genoemde dominees hebben mij zeer kwaad gemaakt.Hoe kunnen ze zo iets beweren?

Mijn visie:God schiep de aarde heel lang geleden. Natuurrampen zoals de tsunami, zijn waarschijnlijk het gevolg van ouderdom van de aarde zoals ook de mens bij ouderdom rimpels en gebreken krijgt, en bomen die op den duur hun takken verliezen. Mensen zijn niet schuldig aan alle natuurrampen zoals een tsunamie en God ook niet. Mensen zijn wel schuldig aan rampen die het gevolg zijn van verkeerd natuurbeheer en dan straft n.m.o. God wel.

Hongersnoden en oorlogen zijn rampen die mensen over zichzelf uitroepen. Daar kan men God niet verantwoordelijk over stellen. Je kunt geen oorlog beginnen of een volk laten uithongeren en vervolgens aan God vragen of Hij het oplost. Maar sommige rampen horen nou eenmaal bij het risico van het leven op aarde. Niks “straf van God”.  
 

Ik kan geen genoegen nemen met het antwoord:”Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”,of “lees mijn boek maar’,of “lees de bijbel maar’, wel naar verwijzingen in de bijbel.

Antwoorden:

Vriendelijk dank voor de bekendmaking van uw vragen. Ze zijn niet be-vreemdend en leven bij meerderen, hoewel niet ieder ze op dezelfde wijze tot uitdrukking brengt.
U schrijft dat der Bijbel grotendeels in tegenstelling is met wat in de wetenschap en de natuur bewezen is. In die opmerking is een fout binnengeslopen. U zult bedoelen “in tegenstelling met wat in de weten-schap en de natuur verondersteld wordt”. De wetenschap, beter gezegd de onderzoekers of wetenschappers, werken met veronderstellingen die gebaseerd zijn op hun waarnemingen. De uitkomsten van hun waarne-mingen zullen gewoonlijk wel kloppen, maar hun conclusies worden voortdurend bijgesteld of gewijzigd. 
Een professor liet een student de ouderdom van een deel van een oud organisme bepalen. Hij deed dat met de C14 methode. Enthousiast kwam hij de professor vertellen, dat het organisme dateerde van zoveel duizend jaren terug. De professor antwoordde terecht: Dat organisme dateert van zoveel jaren terug indien onze veronderstelling van de afname in de loop van de tijd van de C14 en haar straling juist is.
Het aardige van dit voorval (echt gebeurd) is, dat in de correcte conclusie van de professor het woord “veronderstelling” letterlijk werd genoemd. Dikwijls wordt dat niet genoemd en zeker niet in de populaire wetenschappelijke publicaties. Het gevolg is dat velen er van uitgaan dat evolutie bewezen is en dat de big bang bewezen is. Niets is minder waar.
Het Oude Testament is inderdaad in oude tijden geschreven, maar blijkt verrassend actueel en correct te zijn. Het schreef duizenden jaren terug al over de val van Jeruzalem en de verstrooiing van het volk over de aarde, maar eveneens over terugkeer en herstel, en over het feit, dat Jeruzalem een lastige twistappel voor de volken zou wezen. De courant en de TV bevestigen de waarheid ervan. (Zie Deuteronomium 28:63-68 en 30:1-5,  Zacharia 12:3)
Maar we hoeven niet ver te zoeken. Datzelfde oude boek zegt ons dat ons hart boos is en dat we tegenover God schuldig staan. Hebt u die waarheid al erkend?  Daar moet het wel mee beginnen.Wat de zes dagen aangaat, daarover is veel verschil van opvatting. De Bijbel spreekt van de dag des Heren, maar bedoelt daarmee niet vier-entwintig uur. De dag der wraak wordt genoemd, eveneens een langere periode. In 2 Petrus 3:8 wordt gezegd, dat bij de Heer duizend jaren zijn als een dag en een dag als duizend jaren. Zo leven we nu in de dag van de genade, maar die duurt reeds ongeveer tweeduizend jaren. Sommigen menen, dat de dagen in Genesis duizend jaren waren. Ik denk het niet. Duizend jaren gewas zonder dieren lijkt me onwaar-schijnlijk. Voor mij is het geen probleem om te aanvaarden, dat Hij die het leven schiep ook machtig is in een dag de dingen te doen zoals Genesis beschrijft. Dat die dag mogelijk niet aan onze zonnedag gelijk was, best mogelijk, maar is dat een probleem?
Noach bouwde honderdtwintig jaren. Hij werd honderden jaren oud. Waarom kan dat niet? Was de toestand in die tijd gelijk aan de toestand op aarde die wij kennen? Dat weten we helemaal niet. Heeft het wegvallen van de watermantel die bij de zondvloed op de aarde viel, geen invloed gehad? Zeker wel. Welke? Dat weten we niet precies, en hoe zou dat ook kunnen. Is de mens gelijk aan de lichamelijke toestand waarin Adam is geschapen? Neen immers? Zonde. verval en de dood zijn gekomen. Waarom toch twijfelt men aan dat goddelijke boek, terwijl we om ons heen en in eigen leven zien hoe verwoestend de zonde werkt. Of wil men de invloed daarvan tegenspreken? Dwaas hoor.
Dat Jezus Christus uit een maagd is geboren, betekent, dat zij voor de geboorte van Christus met geen man gemeenschap heeft gehad. Geen probleem. Wat Rome leert is een ander verhaal.Wat de tsunami betreft kunt U uw zoon vragen naar het blaadje Brood des levens van Februari, waarin ik daarover heb geschreven. Het staat ook op internet.
Met groeten, Buddingh.