Gods Gemeente: Wildgroei

Voor elk wat wils of Gods wil? Offeren op hoogten van eigen keus. Jotham, de koning van Juda, was een godvrezende man, net als zijn vader Uzzia was geweest. Maar zijn volk, de Joden, offerden God niet alleen in het door God bedoelde heiligdom, maar offerden ook reukwerk op allerlei heuvels en hoogten die zij zelf geschikt achtten.


Gods Gemeente: Bevoorrechte positie voor de vrouw

Het laatste vers van het geslachtsregister van de Heer Jezus in Mattheüs 1, vers 16, luidt als volgt: Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Het is het laatste vers in het geslachtsregister van Jozef. Maar hij wordt niet genoemd als vader, maar alleen als "echtgenoot van Maria, uit wie de Heer geboren is".


Gods Gemeente: Leiding door Gods Geest

De eerste vermelding over het functioneren van de gemeente vinden we in het boek Handelingen, hoofdstuk 2:42 tot 47. We lezen daar in vers 42 wat het kenmerk van de eerste christelijke gemeente was: Zij volhardden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Zij volhardden ook dagelijks eendrachtig in de tempel en braken in de huizen het brood (vers 46).


Gods Gemeente: Hoe de Heer het wil als wij samenkomen

Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden van hen (Mattheus 18:20). Maar wat is dat eigenlijk: vergaderen in Zijn naam? Lees hier hoe de Heer het wil als wij samenkomen.