Demon in christen?

Vraag:
 
In Het Zoeklicht nr 10/2005, schrijft Ds. Niemeijer, dat in een christen een demon niet woonachtig kan zijn. Immers waar Christus is, moet de duisternis wijken. Dit kan ik me voorstellen en vind ik ook logisch. Echter, er zijn christenen en ook bevrijdingspastoraten (waar ik zelf enige tijd aan heb deelgenomen) die zeggen dat een gelovige wel degelijk bezeten kan zijn door een demon. Wat is waarheid in het licht van Gods Woord?
 
Antwoord: 

Er is mij uit de Schrift geen geval bekend, dat een christen door een boze geest bezeten was. Ik denk dat Niemeijer het juist ziet.
Er is wel het geval van Simon de tovenaar, vermeld in Handelingen 8, die meende met geld een gave te kunnen kopen. In vers 13 staat dat hij geloofde en zich heeft laten dopen. Petrus heeft tegen hem gezegd: “Ik zie dat ge in bittere gal en banden der ongerechtigheid zijt”. Daarmee heeft Petrus evenwel niet gezegd, dat hij bezeten was.
Een gelovige kan zich wel met boze geesten inlaten. Dat verklaart ook waarom Paulus Timotheüs waarschuwt niemand haastig de handen op te leggen (1 Timotheüs 5:22). Als men een bezetene de handen oplegt, krijgt men verbinding met de boze geest van de bezetene, omdat handoplegging het karakter heeft van zich met iemand een maken. En dat is beslist niet de bedoeling. Ik durf echter niet te zeggen, dat men daardoor bezeten raakt. 
Het probleem is in de praktijk, dat sommigen wel beweren christen te zijn, maar zich niet werkelijk voor God gebogen hebben. We kunnen aan de buitenkant niet zien of iemand bekeerd is. Het kan zijn dat zo iemand bezeten is en de indruk wekt dat ook gelovigen bezeten kunnen zijn.
In het algemeen: Houd je ver van deze dingen en blijf bij de Heer. Daar zijn we veilig.
 
J. Ph. Buddingh