Muziek in de kerk?

Vraag:

U heeft eens geschreven over het huis van God, de kerk, en dat daar geen muziek in mag zijn, ook geen orgel, etc. U haalde daarvoor argumenten uit het OT aan. O.a. dat alleen een priester het Heilige der Heilige mocht betreden en dat het daar stil moest zijn. Kun je dit Heilige der Heilige vergelijken met een kerk van nu? En zijn er in het NT aanwijzingen/argumenten dat heden ten dage ook geen muziek in Gods huis mag zijn?

Antwoord:

In Mattheus 18:20 heeft de Heer Jezus gezegd, dat Hij in het midden is, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Dat betekent dat het een heiligdom is. Als wij daar onze lof aan God brengen, verrichten we priesterlijke dienst, zoals we lezen in 1 Petrus 2:5.

Dat krijgt nog meer accent als we aan het avondmaal denken. Daar naderen wij zelfs tot het altaar en hebben wij deel aan het offer. Niet dat het brood een nieuw offer is, maar het is wel een verwijzing naar het gebrachte offer van Christus. Paulus maakt die vergelijking in 1 Korinthe 10:17-22.

Het is opvallend, dat nergens in het Nieuwe Testament, als over de gemeente of de samenkomsten van de gemeente geschreven wordt, muziek wordt genoemd. Uitsluitend zang wordt vermeld.

Overigens, als men meent een orgel te moeten gebruiken, zou ik het niet veroordelen, maar het voegt weinig of niets toe aan de waarde voor God, verbetert het oplettend zingen niet en doet liefhebbers van orgelmuziek mogelijk meer genieten van de klanken, dan van de zaken waarom het gaat: Christus en zijn werk, de liefde Gods, enzovoort.

Ik zou het wel afkeuren als men de moderne middelen, zoals drums etc. zou gaan gebruiken. Dan zoekt men bevrediging van de wereldse menselijke smaak in plaats van de dingen Gods. 

J. Ph. Buddingh