Uitverkiezing: Het beeld van de pottenbakker

“WANT IK BEN VERZEKERD, DAT NOCH DOOD NOCH LEVEN, NOCH ENGELEN NOCH MACHTEN, NOCH HEDEN, NOCH TOEKOMST, NOCH KRACHTEN, NOCH HOOGTE NOCH DIEPTE, NOCH ENIG ANDER SCHEPSEL ONS ZAL KUNNEN SCHEIDEN VAN DE LIEFDE GODS, WELKE IS IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.”


Uitverkiezing: Kan een mens zich bekeren?

God wil dat allen tot bekering komen. De Heere laat de mensen zeggen, dat zij zich moeten bekeren, NIET WILLENDE, DAT ENIGEN VERLOREN GAAN, MAAR DAT ALLEN TOT BEKERING KOMEN. 2 Petrus 3:9. Velen zijn er echter van overtuigd, dat een mens zich niet kan bekeren. De Heere moet dat doen, zeggen zij.


Uitverkiezing: Vrome tegenwerpingen

In 1 Timotheüs 1:13 heeft Paulus van zichzelf geschreven, dat hij vroeger een lasteraar, vervolger en verdrukker is geweest, waarom hij zich de voornaamste van de zondaars noemde. Hij voegde daaraan toe, dat hem barmhartigheid bewezen was omdat hij het onwetend, in ongeloof gedaan had.


Uitverkiezing: Een ding slechts is nodig

17 En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18 En Jezus zei tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen,


Uitverkiezing: Een verkeerde start

In de vijf artikelen tegen de Remonstranten handelt het eerste hoofdstuk over “de goddelijke verkiezing en verwerping”. In paragraaf 5 van dat hoofdstuk staat: “Het geloof in Jezus Christus en Zaligheid door Hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is:


Uitverkiezing: Een wankel winkeltrapje

Er gaat wat om in een mensenziel. Geertje van de kruidenierswinkel op de hoek van de tabaksteeg veegde een sliert haar uit haar gezicht weg, waarbij ze bijna de bril van het hoofd slingerde. Foei, wat kon een mens bezig zijn.


Uitverkiezing: Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt

Er gaat een verhaal van een soldaat uit het leger van Napoleon, die van het ene op het andere moment tot kapitein werd bevorderd. Hij stond met alle andere soldaten van een bataljon in het gelid, toen Napoleon zijn troepen inspecteerde. Door een of andere oorzaak schrok het paard van Napoleon, zodat het steigerde en dreigde zijn berijder af te werpen.


Uitverkiezing: Wil je niet of kun je niet?

“Als God je eerlijk maakt, geloof je dat het helemaal jouw schuld is als je verloren gaat. Je wilt tot Christus niet komen. Dat zie je, dat erken je. Dat belijd je niet met droge ogen”. Dat schreef Ds. …..


Uitverkiezing: Het moet je gegeven worden

Tante Ger was oud geworden en kon niet meer alleen zijn. Daarom was zij op een boerderij op kamers gaan wonen, want ergens anders kan een boerin niet gemakkelijk aarden. Ze was een echt oud vrouwtje geworden en zou het waarschijnlijk niet lang meer maken.


Uitverkiezing: In Christus uitverkoren

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde.


Uitverkiezing: Uit genade behouden

In Efeze 2:8 staat: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Mogen we uit deze tekst concluderen dat het aan God is wie wel en wie niet mag geloven?