Grote verdrukking, alsnog bekering mogelijk?

Vraag:

Als wij gelovigen zijn opgenomen en er blijven mensen achter, hebben deze mensen nog een kans om zich te bekeren? Ik doel hierbij niet op het gelovig overblijfsel uit Israël, maar bijv. iemand die van het evangelie gehoord heeft maar het tot dan toe afgewezen heeft. Kan je dit uit de Bijbel halen? Uiteraard besef ik dat Gods genade groot is, maar ook dat de Heer tijdens de Verdrukking Rechter is.

Antwoord: 

Wat je vraag betreft, er zijn in ieder geval twee schriftplaatsen, die duidelijk maken, dat zij, die het evangelie gehoord, maar zich niet bekeerd hebben, na de opname te laat zullen zijn. De eerste is in Mattheus 25, waar de dwaze maagden de deur gesloten vinden, De tweede is in 2 Thessalonicenzen, waar we in hoofdstuk 2 lezen: Diens komst (van de antichrist) is naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (verzen 9-12).
 
J. Ph. Buddingh