Uitverkiezing: Een verkeerde start

In de vijf artikelen tegen de Remonstranten handelt het eerste hoofdstuk over “de goddelijke verkiezing en verwerping”.
In paragraaf 5 van dat hoofdstuk staat:
“Het geloof in Jezus Christus en Zaligheid door Hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave (Efeze 2:8); insgelijks: het is u gegeven in Christus te geloven(Fil 1:29).
 
In de aangehaalde tekst uit Efeze 1:8 staat na de woorden: het is Gods gave een toevoeging in vers 9: niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Dat negende vers had men niet mogen weglaten, want daardoor is de bedoeling van de tekst geheel veranderd. De apostel wilde niet zeggen dat geloof een gave van God is, maar dat de behoudenis een gave van God is en geen loon naar werken.
Niemand zal ooit denken dat geloof uit de werken komt. De woorden “niet uit de werken” slaan op de uitdrukking “het is Gods gave”.
Wat is Gods gave en niet loon naar werken?
De behoudenis is Gods gave en geen beloning naar werken.
De tekst zegt dus niet dat geloof een gave van God is, maar dat
men door te geloven als gave van God de behoudenis verkrijgt.
 
Dat wordt bevestigd door Handelingen 28:23, waar van Paulus gezegd wordt dat hij poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.
Eveneens in 2 Korinthe 5:11, waar staat: Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof.
Die beide Schriftplaatsen zijn in overeenstemming met Romeinen 10, waar in vers 17 staat: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het
gehoor door het Woord Gods.
 
De talloze verwijten dat men niet geloofde hoeven ons daarom niet te verbazen. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 5:44 waar de Here Jezus gezegd heeft: “Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?”
En ook de woorden van Johannes in 20:31 zijn dus heel begrijpelijk: “Deze tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam”.
 
De Schrift zegt dat “God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4), en dat God lankmoedig is, “niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. (2 Petrus 3:9).
Als niet allen zalig worden –en dat zal helaas het geval zijn- is dat niet doordat God sommigen het geloof niet wilde geven, maar doordat zij volhardden in hun onverschilligheid of zelfs vijandschap tegenover God en zijn Woord. Want niemand heeft een excuus. God spreekt tot alle mensen door zijn Woord en door zijn werken in de natuur. (Zie Psalm 19).
 
Er zijn er velen die geloven “dat Jezus is de Christus, de Zone Gods”, maar jaar na jaar wachten tot God hun het ware geloof geeft. Zij hebben dat ware geloof, het geloof, dat de Here Jezus de Christus is, de Zoon van God, maar worden in de war gebracht doordat zij menen dat het wel een heel bijzondere ervaring moet zijn, als de Here hun het ware geloof geeft.
Wees gerust, u die gelooft dat de Here Jezus de Christus is, de Zoon van God. U bent rijk zonder het te beseffen. Want door in de Here Jezus te geloven hebt u de grootste schat ontvangen; u hebt dan namelijk de Zoon en wie de Zoon heeft, heeft het leven.
 
J. Ph. Buddingh