Diversen: Wedergeboren, maar hoe?

Wedergeboren

Wat is dat?

Dat vroeg een wetgeleerde ook aan Jezus Christus. Hij was in de nacht naar Hem toegegaan, want hij wilde niet weten, dat hij contact met die rabbi zocht. Die man, Nicodemus, was zelf een rabbi in Israël en hij sprak de Heer met rabbi aan. Twee rabbi’s, dat kon een interessante ontmoeting worden.

Op zijn verklaring, dat hij er van overtuigd was, dat Jezus van God gekomen was, kreeg hij te horen “TENZIJ IEMAND OPNIEUW GEBOREN WORDT KAN HIJ HET KONINKRIJK GODS NIET ZIEN”. U kunt het lezen in het evangelie van Johannes in de Bijbel, hoofdstuk 3.

Hij begreep niet wat de Heer bedoelde en vroeg: “HOE KAN EEN MENS GEBOREN WORDEN, ALS HIJ OUD IS? KAN HIJ VOOR DE TWEEDE MAAL IN DE MOEDERSCHOOT INGAAN EN GEBOREN WORDEN?”  Het antwoord was “ALS IEMAND NIET GEBOREN WORDT UIT WATER EN GEEST, KAN HIJ HET KONINKRIJK GODS NIET INGAAN”.

Wedergeboorte is dus geboorte uit water en Geest.

Nog niet zo erg duidelijk trouwens. Dat vond Nicodemus ook.
Daarop heeft de Heer gezegd:
“WIJ SPREKEN WAT WIJ WETEN EN WIJ GETUIGEN WAT WIJ GEZIEN HEBBEN; EN GIJ NEEMT ONZE GETUIGENIS NIET AAN”.

Er is er Eén die over de hemelse dingen kan spreken, omdat Hij uit de hemel is, Jezus, de Zoon van God. Hij kon dan ook zeggen: “ALS IK U DE AARDSE DINGEN GEZEGD HEB, EN GIJ NIET GELOOFT, HOE ZULT GIJ GELOVEN, ALS IK U DE HEMELSE ZEG? EN NIEMAND IS OPGEVAREN IN DE HEMEL DAN HIJ DIE UIT DE HEMEL NEERGEDAALD IS, DE ZOON DES MENSEN”.

Wedergeboorte door het Woord Gods en de Geest.

Wat heeft dat met wedergeboorte te maken?
Wel, geboorte uit water en Geest is niet geboorte uit het water van de doop en de Geest, maar geboorte uit het water van Gods Woord en de Geest.
Hoe weten we dat?

Doordat in Efeze 5:26 staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. 
Water is een beeld van het Woord Gods. We vinden het ook in de woorden van de Heer Jezus in  Johannes 15:3 “GIJ ZIJT AL REIN OM HET WOORD DAT IK TOT U GESPROKEN HEB”.
Dan zou er ergens ook geschreven moeten zijn, dat wedergeboorte door het Woord is.
Dat is ook het geval. Geboorte is uit zaad. 
Daarom staat er in 1 Petrus 1:22 en 23 “HEB ELKAAR VURIG LIEF UIT EEN REIN HART, GIJ DIE WEDERGEBOREN ZIJT, NIET UIT VERGANKELIJK, MAAR UIT ONVERGANKELIJK ZAAD DOOR HET LEVEND EN BLIJVEND WOORD VAN GOD”. 
En Jakobus heeft geschreven: “NAAR ZIJN EIGEN WIL HEEFT HIJ ONS VOORTGEBRACHT DOOR HET WOORD DER WAARHEID”. 
Voortgebracht, dat is geboren, wedergeboren.

De rol van Gods Woord in de wedergeboorte.

Iemand wordt opnieuw geboren doordat de Geest van God met het Woord van God in hart en geweten werkt. Geboorte is uit zaad en het zaad dat de Geest gebruikt is het Woord van God, het evangelie. 
Zonder zaad zal er niets geboren worden. Het Woord van God moet dus gezaaid, verkondigd worden, en die verkondiging moet gehoord worden wil ze iets in een mens doen.

Het zaad voor de wedergeboorte.

We hebben reeds gezien, dat de Heer Jezus in Johannes 3:11 en 12 over geloven sprak. Nu, geloven betekent dat er gesproken is. Hij sprak het Woord Gods, dat het zaad van de wedergeboorte is, want Petrus zei immers dat gelovigen zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad door Gods Woord. De Heer Jezus heeft in een gelijkenis over het zaaien van het Woord gesproken. Hij gaf ook uitleg van die gelijkenis (Mattheüs 13:18):

“GIJ DAN, HOORT DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER. ALS IEMAND HET WOORD VAN HET KONINKRIJK HOORT EN HET NIET VERSTAAT, KOMT DE BOZE EN ROOFT WEG WAT IN ZIJN HART GEZAAID WAS; DEZE IS HET DIE LANGS DE WEG GEZAAID IS. EN DIE OP DE ROTSACHTIGE PLAATSEN GEZAAID IS, DEZE IS HET DIE HET WOORD HOORT EN HET TERSTOND MET VREUGDE ONTVANGT; HIJ HEEFT ECHTER GEEN WORTEL IN ZICHZELF, MAAR IS IEMAND VAN HET OGENBLIK; EN ALS VERDRUKKING OF VERVOLGING KOMT TER WILLE VAN HET WOORD, WORDT HIJ TERSTOND GEËRGERD. EN DIE ONDER DE DOORNEN GEZAAID IS, DEZE IS HET DIE HET WOOORD HOORT, EN DE ZORGEN VAN DIT LEVEN EN HET BEDRIEGLIJKE VAN DE RIJKDOM VERSTIKKEN HET WOORD, EN HIJ WORDT ONVRUCHTBAAR. DIE NU IN DE GOEDE AARDE GEZAAID IS, DEZE IS HET DIE HET WOORD HOORT EN VERSTAAT, DIE OOK VRUCHT DRAAGT EN VOORTBRENGT, DE EEN HONDERD- DE ANDER ZESTIG-, DE ANDER DERTIGVOUDIG.”


Daar loopt de landman. Hij strooit het zaad, goed zaad, en hij strooit in een goede akker. Maar langs de rand staan wat braamstruiken en sommige zaadkorrels komen wel heel dicht bij die struiken terecht. Die zaadkorrels zijn goed, maar bramen zijn agressief en nemen vocht en licht weg, waardoor het zaad geen kans krijgt.

De akker grenst aan een verharde weg en de korrels die door de wind meegenomen op de weg vallen, worden door de vogels opgepikt.

Waar de rotsbodem slechts door een dun laagje aarde bedekt is, krijgt het kostbare zaad ook geen kans om op te schieten en vrucht te dragen, anders dan in de goede grond, waar het zaad wortelen kan en vrucht zal dragen.

Het zaad is goed en heeft kiemkracht genoeg. De bedoeling van de boer is ook goed, hij bedoelt dat al het zaad zal opschieten en vrucht dragen. Het zaad is dus goed en de bedoeling van de boer is goed. Maar als de grond niet goed is, zullen de korrels niet tot vrucht dragen komen. Grond die het zaad mogelijkheid geeft om te ontkiemen, zal overvloedig opleveren.

Als de grond niet deugt, baat het zaaien niet. De conditie van de bodem bepaalt of er vrucht zal komen of niet. De Heer heeft daarover in Lukas 8:15 gezegd: “EN WAT IN DE GOEDE AARDE VALT, DAT ZIJN ZIJ, DIE ALS ZIJ HET WOORD GEHOORD HEBBEN HET IN EEN EERLIJK EN GOED HART BEWAREN”. En in vers 18 voegde Hij er aan toe: “ZIET DAN TOE HOE GIJ HOORT”.

Waar draagt het zaad van het Woord vrucht?
Waar het met blijdschap ontvangen wordt en wortelen kan.

In vers 14 van Johannes 3 zaaide de Heer Jezus het zaad van de wedergeboorte met de volgende woorden:

“EN ZOALS MOZES DE SLANG IN DE WOESTIJN VERHOOGD HEEFT, ZO MOET DE ZOON DES MENSEN VERHOOGD WORDEN, OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GAAT, MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT. WANT ZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GAAT, MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT. WANT GOD HEEFT ZIJN ZOON NIET IN DE WERELD GEZONDEN, OPDAT HIJ DE WERELD ZOU OORDELEN, MAAR OPDAT DE WERELD DOOR HEM BEHOUDEN ZOU WORDEN. WIE IN HEM GELOOFT WORDT NIET GEOORDEELD; MAAR WIE NIET GELOOFT IS REEDS GEOORDEELD, OMDAT HIJ NIET HEEFT GELOOFD IN DE NAAM VAN DE ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD.”
(Johannes 3:14-18)

Het is de vraag of u dat zaad ontvangt en in uw hart bergt; dat is het gelooft en vasthoudt. Werp de verantwoordelijkheid daarvoor niet terug op God. Hij wil dat het zaad bij u vrucht zal dragen.
Er wordt in die verzen niets over wedergeboorte gezegd.
Toch wel. Twee keer wordt gezegd, dat ieder die in Hem (Jezus Christus) gelooft, eeuwig leven heeft. Dat leven hebben we niet bij onze geboorte gekregen. We zijn geboren met een tijdelijk leven, dat in de dood eindigt. Eeuwig leven is een andersoortig, een nieuw leven, dat niet aan de dood onderworpen is. 
Dat is het leven dat door wedergeboorte wordt verkregen.

De kracht die voor de wedergeboorte nodig is.

De Heer heeft gezegd, dat het nieuwe leven, het eeuwige leven, door geloof verkregen wordt.
Jawel, en dat klopt ook helemaal.

Wedergeboorte is immers door water en Geest, dat is door het zaad van het Woord Gods en de Geest. Dat Woord moet gehoord en met kracht door de Geest in het hart gezaaid en dan ook geloofd worden. 
Zoals een zaadje wonderbare krachten in zich heeft, levenskracht, zo heeft het zaad van het Woord Gods ook grote kracht. Het is een kracht van God tot behoud.

De psalmist bad in Psalm 119 reeds “MAAK MIJ LEVEND NAAR UW WOORD” (Psalm 119:25 en 107). En Paulus schreef in Romeinen 1:16 en 17 “WANT IK SCHAAM MIJ HET EVANGELIE NIET; WANT HET IS GODS KRACHT TOT BEHOUDENIS VOOR EEN IEDER DIE GELOOFT, EERST VOOR DE JOOD, EN OOK VOOR DE GRIEK. WANT GERECHTIGHEID VAN GOD WORDT DAARIN GEOPENBAARD OP GROND VAN GELOOF TOT GELOOF, ZOALS GESCHREVEN STAAT: MAAR DE RECHTVAARDIGE ZAL OP GROND VAN GELOOF LEVEN”.
Maar er is nog een kracht; de kracht van Gods liefde. Zou wedergeboorte niets met liefde te doen hebben? Onmogelijk. Als God ons op geloof het nieuwe leven schenkt en ons daarmee tot zijn kinderen maakt, zouden we dan niet erkennen, dat Gods liefde de drijfveer is?

Hij verlangt er naar kinderen te hebben, die Hij liefheeft en aan wie Hij zijn liefde betonen kan. En Hij heeft ons lief, ja, Hij heeft zijn liefde voor ons bewezen door zijn Zoon voor ons te geven toen wij nog vijandig gezind waren.

 Liefde van God, wat een wonder van boven,
 liefde van God die aan mij heeft gedacht,
 liefde van God waarin ik moet geloven,
 als ik Hem zie die voor mij is geslacht.
 Ik was een zondaar, vijandig van aard,
 en zelfs een mindere liefde niet waard.

 Liefde van God, in een wereld van zonde
 zoekt zij verlorenen, zoekt hun behoud,
 en zij verblijdt zich als één is gevonden
 die op de Zoon van Gods liefde vertrouwt
 Jezus wast zonde en schuld van hem af
 daar Hij zijn leven en bloed voor hem gaf.

De verantwoordelijkheid om te geloven.

Op de vraag naar het hoe van de wedergeboorte heeft de Heer gesproken over zijn verhoging aan het kruis; reeds tijdens de woestijnreis van Israël afgebeeld door de koperen slang op het hout (Johannes 3). 
Zoals een Israëliet na een beet van een slang zou genezen door naar die koperen slang te zien, is er genezing voor de ziel die in de verhoogde Heiland Jezus Christus gelooft. De oude bedorven natuur wordt niet verbeterd, neen, God geeft nieuw leven, eeuwig leven en dat leven is in zijn Zoon. Wie gelooft, ontvangt Hem, dat is het nieuwe leven, want Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige leven (1 Johannes 5:20).

Gelooft u in de Zoon van God? Gelooft u werkelijk in Hem? Dan bent u wedergeboren, dat is uit God geboren, wat voor ieder geldt, die Hem, Jezus Christus, heeft aangenomen, want:

MAAR ZO VELEN HEM AANGENOMEN HEBBEN, HUN GAF HIJ HET RECHT KINDEREN VAN GOD TE WORDEN, HUN DIE IN ZIJN NAAM GELOVEN; DIE NIET UIT BLOED, NIET UIT DE WIL VAN HET VLEES, NIET UIT DE WIL VAN DE MAN, MAAR UIT GOD GEBOREN ZIJN.”
 (Johannes 1:12 en 13)

Uit God geboren, dat is wedergeboren.

Ontvang dan dat zaad van Gods Woord dat ons Jezus Christus voorstelt, de Onschuldige, die de schuld op zich nam en daarvoor leed en stierf. Geloof het en neem Hem aan. Dan hebt u het eeuwige leven. God zegt het.

J. Ph. Buddingh