De Bijbel: heel oud - heel actueel

Eén Euro, verschillende munten.

We raken er al aan gewend, hoewel we toch nog geneigd zijn bij bepaalde artikelen even in gedachten naar de oude munt om te rekenen, om een betere indruk van "duur of goedkoop" te krijgen.

Je vraagt je af, hoeveel soevereiniteit de landen op de duur zelf nog behouden. Het lijkt een hechte statenbond te worden, misschien iets minder eensgezind dan de USA, maar toch...

De landen van Europa stonden dikwijls als vijanden tegenover elkaar en het leek onmogelijk de tegenstellingen en strijdende belangen te overbruggen of te verzoenen. De laatste grote wereldbrand is in Europa ontstaan. Maar nu, ruim vijftig jaar later, hebben we de EEG en is er bij de voormalige vijanden een streven naar eenheid, dat eeuwen lang ondenkbaar was.

Nu zij inmiddels één munt hebben, lijkt het er veel op, dat we van de Verenigde Staten van Europa kunnen spreken. Dat moet toch een formidabele macht worden! Wie had kunnen denken, dat uit de puinhopen van het Romeinse rijk na zoveel eeuwen een federatief Romeins rijk zou ontstaan?

Er is er Eén, die het een paar duizend jaar terug al wist en ook heeft bekend gemaakt: Het beest dat zeven hoofden en tien hoornen heeft, was er, is er niet en zal uit de afgrond opstijgen..... En de tien hoornen, die U gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar gezag als koningen ontvangen, één uur, met het beest..... en zij geven hun macht en gezag aan het beest.

Dat staat in de Openbaring, het laatste deel van de Bijbel (17:7-8, 12-13). Over dat beest, de laatste grote wereldmacht, zegt Openbaring 13:!: Ik zag uit de zee een beest opstijgen, met tien hoornen en zeven hoofden....en zij zeiden: wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? (13:4).....En aan hem (het beest) werd macht gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie (13:7).

Het blijkt, dat de Bijbel tweeduizend jaar geleden al zei, dat er tenslotte een federatieve macht zou komen, die een systeem van identificatie door een code in de huid zal invoeren. Kunt u zich voorstellen welke macht de heerser in dat rijk zal hebben, als hij gaat beslissen wie die code kan krijgen en wie niet? Wie hem niet krijgt, zal niet meer kunnen kopen of verkopen.

De toekomstige werelddictator.

Er is een roep naar een sterke man, die wereldwijd orde op zaken kan stellen. De dictator die komen gaat, zal meer macht hebben, dan al zijn voorgangers. Niemand heeft ooit over een chantagemiddel beschikt als hij, die een code kan gunnen of weigeren, die voor het handelsverkeer onontbeerlijk is.

Het is verbazingwekkend, dat de Bijbel over deze dingen spreekt. Maar nog meer kan het ons verbazen, dat men daar niet over wil horen. Er zijn er tallozen, die waardeloze horoscopen alle aandacht geven, maar de Bijbel, die inderdaad Gods boodschap voor de mensen blijkt te zijn, die eeuwen tevoren aankondigde wat komen zou en komen zal, van geen belang achten.

Reeds in het boek Daniël, dat vijfhonderd jaar ouder is dan de Openbaring, is over dat laatste federatieve rijk geschreven:Daarna zag ik, en zie, een vierde dier, vreselijk, schrik-wekkend en geweldig sterk; het had grote ijzeren tanden; het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens (7:7).

De profetie van Daniël vervolgt met de beschrijving van Gods troon: Terwijl ik bleef toekijken, werden er tronen opgesteld, een Oude van dagen zette zich neer; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen. (7:9)

Van het beest met de tien horens en zijn voorgangers wordt in 7:11 en 12 het volgende geschreven: Het dier werd gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen.....

Uit die woorden blijkt, dat de dieren wereldmachten voorstellen, ook het dier met de tien horens dus.

Over die wereldmachten was in hetzelfde boek al geschreven op een andere manier: een beeld, waarvan het hoofd Babel, de borst Perzië, de buik Griekenland en de benen Rome voorstelden. Heel merkwaar-dig volgt er dan nog een toevoeging:En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van potten-bakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal wezen. (Daniël 2:41 en 42).

Die woorden benadrukken het federatieve karakter van het laatste rijk. Het einde van dat rijk wordt als volgt genoemd: In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan; het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid (Daniël 2:44).

Het feit, dat we zowel de nieuwe wereldmacht als ook het unieke identificatiesysteem, beide in de bijbel aangekondigd, reeds in de verte zien, wijst er op, dat 1) de Bijbel waar is en 2) de tijd, dat Christus terugkomt, heel nabij is.

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? Hij zal orde op zaken stellen, niet zoals de mensen dat menen te kunnen doen, waarbij zij de bron van de ellende, de boze en tegen God vijandige mens, sparen. God zal, als Hij ingrijpt, juist die bron door zijn oordeel wegvagen. Hij zal niet aan symptoombestrijding doen. Wat zal uw lot zijn, als dat komt?

U kunt natuurlijk de schouders onverschillig ophalen, maar de Bijbel blijkt de waarheid te zijn, zowel als zij van de toekomst, als wanneer zij over oordeel en redding spreekt. En er is redding door bekering en geloof in Jezus Christus. Hij biedt vergeving van schuld, bevrijding uit de macht van de zonde en een doel voor ons leven aan. Wees geen kuddedier, maar durf het aan tegen allen in te gaan en te onderzoeken, of het bovenstaande juist is.

Misschien wimpelt u dat alles af met de gedachte, dat kerk en christendom hun tijd gehad hebben. Dat zou eigenlijk heel interessant zijn, want dan bevestigt u de Bijbel.

U weet misschien niet, wat de Bijbel over het einde van de kerk zegt, maar dat is ook in de Openbaring te lezen: Ik weet uw werken, dat gij koud zijt noch heet. Och, waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud noch heet, zal Ik u uit mijn mond spuwen (Openbaring 3:15 en 16).

Dat is niet op alle christenen van toepassing, maar wel op velen. Er is een groot verval in kerk en christenheid, dat ziet u goed. Dat bevestigt, dat de tijd van het einde nadert, in Openbaring 3:15 al eeuwen terug voorzegd. Het is een reden temeer om u te bekeren en Jezus aan te nemen. De boodschap is waar: Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren te redden, kerkelijke zondaren en onkerkelijke. God is liefde. Hij wil u redden voordat Hij gaat oordelen. Maar u hebt niet veel tijd meer. Wijs Gods liefde niet af.

J. Ph. Buddingh