Weg met de Bijbel?

De nachristelijke tijd.

Sommigen lijken te verlangen naar een tijd zonder christendom. Ze weten niet, dat dan het laatste deel komt van Gods wegen met de mensen vóór de komst van Christus en de oprichting van het rijk Gods. Dat is de periode van de oordelen, die in het boek de Openbaring worden beschreven. Het is ook de periode, waarin God zich weer bijzonder zal bezig houden met het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob. Hij heeft immers beloften aan Abraham gegeven, die nog nooit alle vervuld zijn. De komende heerschappij van Christus zal vanuit Jeruzalem plaats vinden en geheel Israël zal naar het land van hun vaderen terugkeren. Talloos zijn de voorzeggingen daarover: En de Heer, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich over u ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heer, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de Heer, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. En de Heer, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. (Deuteronomium 30:3-5)
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen, die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12:3).

De ontwikkeling in het Midden Oosten, die wij nu zien, is de aanloop tot de vervulling van deze dingen en het bewijs, dat de tijd spoedig gekomen zal zijn, dat de kerk als spreekbuis voor God heeft afgedaan en dat Hij zich weer tot Israël zal wenden,Jawel, de Bijbel is de waarheid. Maar dat betekent, dat de mensen nog maar kort tijd hebben om zich te bekeren. God wacht nog, omdat Hij lankmoedig is en niet wil, dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

U bent één van die allen. God roept u, onder andere op dit moment. 
Lacht u er om?
Er zijn er meer geweest, die aanvankelijk gelachen hebben. God is liefde en geeft u nog de tijd om u te bekeren. Hij is ook licht en zal eenmaal oordelen. Of dan nog iemand zal lachen?

Ik geloof alleen wat ik zie.

Misschien is dat uw standpunt. Tamelijk logisch. Dat doe ik ook. En ik zie een wereld om mijn heen met veel dat mooi en interessant is, maar ook met veel ellende, tranen en lage streken.

Ik geloof dus, dat er veel goeds en moois is, maar ik geloof ook, dat er veel lelijks is en veel dat niet goed is. Ook vrij logisch, of niet soms? Het goede en mooie dat ik zie, is ongelooflijk van karakter. Ik bedoel het levende in de natuur: planten, dieren, mensen. Dat zijn zulke grote wonderen, dat onze moderne technologie er geklungel bij is.

Ik geloof niet, dat uit het materiaal waaruit mijn computer bestaat, zonder plan en arbeid van een levend wezen een bruikbare machine is ontstaan; nee, dat geloof ik echt niet en u ook niet. Nog minder geloof ik, dat uit dode materie, plantaardig, dierlijk en menselijk leven is ontstaan zonder plan en werk van een Schepper, dat is zonder God. Voor velen is evolutie de god, een god zonder adres en zonder warm kloppend hart. Ik ken een levende God met wie ik communiceer. Sommigen achten het woord evolutie alleen al voldoende om een gelovig christen van zijn dwaasheid te overtuigen en hem schaamrood te laten staan.

Ik sta niet schaamrood. Als iemand wil geloven in een god met de naam Evolutie, die miljarden jaren nodig had om alles te maken, moet hij dat maar doen. Ik geloof daar helemaal niets van. De evolutiegod van toeval en willekeur zonder verstand, doel en gevoel kan nooit de universele voortplanting, die ik rondom mij zie, of liefde en andere emoties voortgebracht hebben, noch het verschil tussen goed en kwaad bepalen. U weet immers ook van goed en kwaad. U hebt een geweten. Of vindt U moord even liefelijk als belangeloze liefde? Als u een dergelijk existentialisme aanhangt, benijd ik u niet.

Ik geloof liever wat ik zie, een wonderlijke wereld waarin leven is, dat elke menselijke vinding duizendvoudig overtreft. Dat kan alleen door een wijze en goede God gemaakt zijn. Wij hebben ongetwijfeld met Hem te maken; of meent u, dat de wereld en het leven reeds miljarden jaren door toeval in stand zijn gehouden? Vreemd geloof, want zoveel toeval kan geen toeval zijn.

Er is een levende God. Hij zal eenmaal van alle mensen rekenschap vragen. Dan zal blijken, dat de mensen gezondigd hebben. En dan? Er is redding door bekering en geloof in Jezus Christus, die bereid is geweest onze schuld op zich te nemen. Het kwade en de haat waren van ons, het goede en de liefde zijn bij Hem. Misschien kunt u leven zonder die liefde. Ik niet.

J. Ph. Buddingh